Voorwaarden voor deelname als Scout bij Connect2Select
 
 

Algemeen

 • U verklaart te voldoen aan het scoutsprofiel en kunt u na acceptatie van deze voorwaarden aanmelden als scout binnen het web-based recruitment concept van Connect2Select.
 • Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail met daarin uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Bewaar dit goed, want hiermee kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina.
 • Als deelnemer van Connect2Select zult u op het moment dat wij u een functieprofiel toe-mailen als scout, vrijblijvend naar kandidaten kijken in uw netwerken. U hebt geen enkele verplichting tot reageren of tot levering van kandidaten. Sterker nog; wij zijn alleen geĆÆnteresseerd in serieuze en betrouwbare leads.
 • Wij vertrouwen en rekenen daarbij op uw ervaring, integriteit en expertise. U weet dat zorgvuldigheid en discretie geboden is bij de omgang met de gegevens en de belangen van anderen(kandidaten) en u zult navenant handelen.
 • Wij bouwen graag met u een wederzijdse langdurige relatie op waarbij wij ons zullen inspannen onze kernwaarden(link) maximaal in de praktijk te brengen en rekenen ook op uw loyaliteit en inzet voor Connect2Select.
 • Wij garanderen u van ons uit een volledige anonimiteit naar potentiĆ«le opdrachtgevers en door u ingebrachte kandidaten. Wij verzoeken u dringend deze anonimiteit ook zelf te betrachten.
 • Ons web-based concept impliceert dat wij voor de communicatie digitaal met u in contact blijven. Als deelnemend scout gaat u ermee akkoord dat u van Connect2select e-mails ontvangt en maximaal 6 maal per jaar een nieuwsbrief. Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Procedure

 • U zult na aanmelding of op het moment dat u voor de eerste keer het verzoek krijgt kandidaten aan te leveren, goed kennis nemen van de door ons opgestelde spelregels voor scouts. Deze spelregels beschrijven onder andere de werkwijze en de regels die u in het kader van de zorgvuldigheid en discretie als scout in acht dient te nemen.
 • Als scout bent u vrij om ook uzelf als kandidaat in te brengen in een procedure.
 • U bent als scout een belangrijke schakel in onze formule. Wij koesteren deze relatie met u en keren u graag en altijd de toegezegde aanbrengprovisies als tipgeld uit, indien u de kandidaat aanlevert die daadwerkelijk aangesteld wordt.
 • De voor de betreffende search van toepassing zijnde provisies staan altijd vermeld op het functieprofiel dat wij u toesturen.
 • De provisies die wij verstrekken zijn altijd netto en eventuele fiscale consequenties c.q. afdrachten zijn voor uw rekening. In de spelregels vindt u meer informatie over de provisies en de regels die hiervoor gelden.
 • Connect2Select hanteert deze regels naar eer en geweten en beslist uiteindelijk wie de aanbrengprovisie krijgt en hierover is geen discussie mogelijk.
 • Eenmaal per jaar zal een onafhankelijke notaris steekproefsgewijs controleren of wij de toegezegde bonussen juist uitbetalen.
 • Indien een procedure wordt ingetrokken door een opdrachtgever, is deze niet ingevuld en wordt er geen aanbrengprovisie uitbetaald.
 • Als scout hebt u geen bevoegdheid de functie en/of het functieprofiel door te plaatsen in welke media dan ook (internet, vacaturesite, krant etc.)
 • Connect2Select is gerechtigd, uitbetaling van de aanbrengprovisies te weigeren, indien zij misbruik vermoedt.

Condities m.b.t. site- en internetgebruik en aansprakelijkheid

 • De in het privacy statement(link) en in de disclaimer(link) beschreven condities dienen volledig te worden gerespecteerd en gehanteerd..
 • In verband het gebruik van de digitale communicatiemiddelen zullen zowel de scout als Connect2Select zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Connect2Select is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onrechtmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 • U vrijwaart Connect2Select volledig voor alle mogelijke claims van uzelf of derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verbandhoudende met uw gebruik van de site(s) van Connect2Select en/of u handelen als deelnemend scout.

Wijzigingen

 • Connect2Select blijft zijn dienstverlening optimaliseren en houdt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden en de scouts spelregels aan te passen, indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak hiertoe aanleiding geven.

Deze voorwaarden zijn digitaal overeengekomen en ik heb ze gelezen en begrepen en verklaar mij hiermee akkoord.